การควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม
  
คำแปล

คำนาม. การดำเนินการที่เป็นการประสานความร่วมมือกันของทุกคนและทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสุขภาพของผู้ป่วย ลดโอกาสการเกิดเชื้อดื้อยา และลดการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา[1]

 

“การควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม ถ้าทำการปฏิบัติได้จริง ครบถ้วน ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชนจะสามารถช่วยชีวิตคนเป็นจำนวนมากได้"

 

“การควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมควรนำมาใช้ทั้งในโรงพยาบาล ในร้านยา และในชุมชน"

คลังการเรียนรู้

การควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม ต้องทำอย่างไรในทางปฏิบัติ

 

จุดมุ่งหมายของการควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมคือการลดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้อง การใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องทำให้ยาปฏิชีวนะสามารถใช้ได้นาน เชื้อไม่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ ลดปัญหาเชื้อดื้อยาในผู้ป่วย และลดผลข้างเคียงจากยาที่ไม่จำเป็น โรงพยาบาลและสถานพยาบาลหลายแห่งได้ส่งเสริมให้ปฎิบัติตามแนวทางการควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม ทั้งมีการวินิจฉัยโรคเพื่อให้การรักษาที่มีเหมาะกับโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แค่บุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาลเท่านั้นที่มีบทบาทในการควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม ประชาชนทุกคนก็มีส่วนสำคัญในการปฏิบัติเช่นกัน คุณสามารถร่วมปฏิบัติได้โดย[2]

 

- เข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเจ็บป่วย และไม่ร้องขอยาปฏิชีวนะโดยไมมีเหตุผล

- รักษาสุขอนามัยที่ดี รับประทานอาหารที่สุกสะอาดและดื่มน้ำต้มสุก

- รับการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์

- ปฏิบัติตามคำแนะนำและใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

- ไม่เก็บยาปฏิชีวนะที่เหลือไม่ให้ยาปฏิชีวนะของตนเองกับคนอื่น และไม่ใช้ยาปฏิชีวนะของคนอื่น

 

เอกสารอ้างอิง

1 APIC. (n.d.). Antimicrobial stewardship. Retrieved from https://apic.org/professional-practice/practice-resources/antimicrobial-stewardship/

2 Mayo Clinic. (2018, January 18). Antibiotics: Are you misusing them? Retrieved from https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/consumer-health/in-depth/antibiotics/art-20045720

คำที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดพจนานุกรมฉบับภาษาไทยได้ที่นี่