ပဋိဇီ၀ပိုးသတ္ေဆး အေၾကာင္း သိရွိနားလည္မႈ
  
Translated

သင္႔ေတာ္ေသာ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆး အသံုးျပဳမႈ ႏွင္႔ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးယဥ္ပါးမႈကို ကာကြယ္ျခင္း မ်ားနွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိနားလည္၊ သံုးသပ္၊ အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္။

 

"ကၽြႏု္ပ္တို႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားေသာ လူနာအေရအတြက္ထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆး သည္ ဗိုင္းရပ္စ္ကိုမသတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိေသာ္လည္း လိုလိုမယ္မယ္သေဘာျဖင္႔ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆး ေသာက္ရန္သေဘာတူၾကသည္။[1]"

 

"ျမင္႔မားေသာ ေဆးယဥ္ပါးႏႈန္းႏွင္႔  သာမာန္လူထု၏ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးဆိုင္ရာ  နိမ္႔ပါးေသာ အသိပညာ တို႔သည္ အႏၲရာယ္ရွိေလာက္ေအာင္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ေနၾကျပီးျဖစ္သည္။ [2]"

 

Learning point

ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာလြဲမွားေလ့ရွိသည္႔ အယူအဆ မ်ား

 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားလံုးနီးပါးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဝတြင္ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆး အနည္းဆံုးတစ္ၾကိမ္ေတာ႔ ေသာက္ခဲ႔ဖူးၾကသည္။ ေဆးယဥ္ပါးဘက္တီးရီးယားႏွင္႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားမ်ားအၾကား ဆက္စပ္မႈကို တစ္ခါတစ္ရံ နားမလည္နိုင္ေသာ အခါတြင္ ေဆးယဥ္ပါးမႈသည္ ကမၻာတစ္ဝမ္းတြင္ ျပသနာတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္ရွိေနသည္။ ေဆးယဥ္ပါးမႈႏွင္႔ ၄င္းကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာလုပ္ႏိုင္သလဲ ႏွင္႔ ပက္သက္၍ရႈပ္ေထြးလ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂ႏိုင္ငံမွ ေျဖဆိုသူေပါင္း ၁၀၀၀၀ ပါဝင္သည္႔ ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ စစ္တမ္းတစ္ခုအရ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးႏွင္႔ ပက္သက္သည္႔အသိပညာသည္ ပါဝင္သူသံုးပံုနွစ္ပံုတြင္ ရွင္းလင္းစြာ နိမ္႔ပါးေနေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ [1] ပါဝင္သူသံုးပံုတစ္ပံုက အယူအဆလြဲမွာေနသည္မွာ ေရာဂါသက္သာလာလွ်င္ ေဆးကိုကုန္ေအာင္ေသာက္စရာမလိုပဲ ရပ္ပစ္ႏိုင္သည္ ဟုျဖစ္သည္။ ပါဝင္သူေလးပံုသံုးပံုကလည္း ေဆးယဥ္ပါးျခင္းဆိုသည္မွာ လူ၏ခႏၶာကိုယ္က ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးကို ခံႏိုင္ရည္ရွိလာျခင္း ဟု လြဲမွားစြာယံုၾကည္ၾကသည္။[1]

 

လူမ်ားသည္ ေဆးယဥ္ပါးျခင္းျပသနာကို လစ္လ်ဴရွဳေနၾကသည္။ ထင္ရွားေသာ အယူအဆလြဲမွာ လူ၏ခႏၶာကိုယ္က ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးကို ခံႏိုင္ရည္ရွိလာျခင္း ဟုယံုၾကည္မႈေၾကာင္႔ အျခားအယူအဆ လြဲျဖစ္သည္႔ ေဆးယဥ္ပါးျခင္းျပသနာသည္ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆး ကို လက္ရွိေသာက္သံုးေနသူမ်ား ႏွင္႔ သာသက္ဆိုင္သည္ ဟုလက္ခံထားသည္။[2] အမွန္တရားမွာ ဘက္တီးရီးယားပိုးသည္ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆး မ်ားကိုခံနိုင္ရည္ရွိလာျပီး ေဆးယဥ္ပါးဘက္တီးရီးယားသည္ လူတစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႔ကူးစက္ႏိုင္သည္ ။ ဆိုလိုသည္မွာ သင္ကိုယ္တိုင္က ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆး မေသာက္ေသာ္လည္း ေဆးယဥ္ပါးသည္႔ ဘက္တီးရီးယားပိုးသည္ သင္႔ကိုကူးစက္ႏိုင္သည္ ။

 

သင္႔ေတာ္ေသာ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈႏွင္႔ ေဆးယဥ္ပါးျခင္းအေၾကာင္း သင္ဘယ္ေလာက္ သိသလဲ?

 

၁။ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးမ်ားသည္ ႏွာေစးအေအးမိျခင္းကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသေပးႏိုင္သည္။ (မွန္၊မွား)

 

၂။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ခႏၶာကိုယ္သည္ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးမ်ားကိုခံနိုင္ရည္ရွိလာျခင္းကို ေဆးယဥ္ပါးျခင္း ဟုေခၚသည္။(မွန္၊မွား)

 

၃။ သင္၏ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈေၾကာင္႔ ေဆးယဥ္ပါးျခင္းကိုျဖစ္ေစနိုင္သည္။(မွန္၊မွား)

 

၄။ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးမ်ားကိုတိရိစၧာန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင္႔ေဆးယဥ္ ပါးမႈကိုျဖစ္ေစသည္။(မွန္၊မွား)

 

၅။ ေဆးယဥ္ပါးဘက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင္႔ျဖစ္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားသည္ ေဆးယဥ္ပါး ဘက္တီးရီးယားပိုးရွိေသာ လူမ်ားကို ထိေတြ႔ျခင္းျဖင္႔ ကူးစက္နိုင္သည္။(မွန္၊မွား)

 

၆။ ေဆးယဥ္ပါးဘက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင္႔ျဖစ္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားသည္  ေဆးယဥ္ပါး ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ား ကိုသယ္ေဆာင္ထားေသာ  တိရိစၧာန္အရွင္မ်ား၊ ေရ (သို႔မဟုတ္) အစားအေသာက္ မ်ားကိုထိေတြ႔ျခင္းမွတစ္ဆင္႔ကူးစက္နိုင္သည္။(မွန္၊မွား)

 

၇။ ကာကြယ္ေဆးပံုမွန္ထိုးျခင္း ပံုမွန္ႏွင္႔စနစ္တက် လက္ေဆးျခင္း တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးတို႔ျဖင္႔ ကမၻာၾကီးကို ေဆးယဥ္ပါးမႈတိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ကူညီေပးနိုင္သည္။(မွန္၊မွား)

 

အေျဖမွန္မ်ား

၁။ မွားသည္ ႏွာေစးအေအးမိျခင္းသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင္႔ျဖစ္ျပီး ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ကိုမသတ္နိုင္ပါ ဖ်ားနာသည္႔ကာလ ကိုလည္း မေလ်ွာ႔ခ်နိုင္ပါ ေရာဂါလကၡာမ်ား ကိုလည္းမသက္သာေစပါ။

ပိုမိုဖတ္ရႈရန္အတြက္ ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ here

 

၂။ မွားသည္။ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးအလြန္အကၽြံသံုးစြဲျခင္းေၾကာင္႔ သင္၏ခႏၶာကိုယ္သည္ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ခံနိုင္ရည္ရွိမလာပါ ။ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးအလြန္အကၽြံသံုးစြဲျခင္းေၾကာင္႔ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားသည္ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ယဥ္ပါးလာျပီး လူတစ္ဦးမွတစ္ဦးသို႔ ကူးစက္နိုင္သည္

 

၃။ မွန္သည္။ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲမႈေၾကာင္႔ ေဆးယဥ္ပါးျခင္း ျဖစ္ပြားနိုင္ပံုကို ဖတ္ရန္ ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ။

here

 

၄။ မွန္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆး ယဥ္ပါးမႈ ျဖစ္ပြားပံုကို ဖတ္ရန္ ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ။ here

 

၅။ မွန္သည္။ ေဆးယဥ္ပါးဘက္တီးရီးယားပိုးရွိေသာ လူမ်ားကို ထိေတြ႔ျခင္းျဖင္႔  ေဆးယဥ္ပါးဘက္တီးရီးယားပိုး ကူးစက္နိုင္သည္ ပိုမိုေလ႔လာရန္ ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ။ click here.

 

၆။ မွန္သည္။ အစားအစာ ေဘးကင္းေရးႏွင္႔ သန္႔ရွင္းေအာင္ကာကြယ္ေရး အေၾကာင္း ပိုမိုဖတ္ရႈရန္ ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ။ click here.

 

၇။ မွန္သည္။ ေဆးယဥ္ပါးျခင္းကိုေျဖရွင္းရန္အေရးၾကီးေၾကာင္း နားလည္ရန္အတြက္ ဖတ္ရႈရန္ ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ။ here

 

 

 

ကိုးကားခ်က္မ်ား။

1 WHO. (n.d.). Antibiotic Resistance: Multi-Country Public Awareness Survey. www.who.int. ISBN 978 92 4 150981 7

2 Ramsey, L. (2017, February 23). A growing threat could kill 10 million people a year by 2050. Retrieved from https://www.businessinsider.com/biggest-misconception-about-antibiotic-resistance-2017-2

Related words.
Word of the month
New word
Download

Download entire AMR dictionary here